Miljö & Kvalité

Vårt miljö och kvalitéarbete är stommen i vår verksamhet. Det förhåller sig nämligen så att ju bättre kvalité och ju fler miljöaspekter vi väver in i vår produktion – ju bättre produkter och tjänster kan vi erbjuda.

Kvalite

På Malmströms Svets & Montage är kvalité ett centralt begrepp, hos oss råder endast ett totalt nollfelstänkande. Varje anställd i verksamheten betraktas som en resurs, och genom kontinuerliga informations- och kvalitetssamtal engageras personalen i tillverkningsprocessen med ett individuellt kvalitetsansvar.

Vår kvalitetspolicy:

  • Malmströms Svets & Montage skall utveckla en kvalitetsnivå inom sin verksamhet mot noll fel, som ger kunderna fullt förtroende för företagets produkter och service.
  • Varje anställd skall vara medveten om kvalitetsfrågornas betydelse och ha eget ansvar att medverka till att arbeta ”rätt från början” så att kundens kvalitetskrav uppnås.
  • Vi skall arbeta för att, på alla områden inom företaget, utveckla kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Vi skall styra vår verksamhet så att våra kunder vid alla kontakter uppfattar oss som en kvalitetsleverantör. Kvalitetsstandarden ISO 9002 är den kvalitetsstandard som är styrande i vårt kvalitetstänkande och kvalitetsarbete.

Miljö

Malmströms Svets & Montage verkar för en bättre miljö. Detta gör vi genom en ganska strikt miljöpolicy – men viktigare: Vi ser att om vi bygger lösningar åt våra kunder som håller hög klass utifrån kvalité, prestanda och miljö så gynnas alla parter. Kunden får en långlivad produkt eller tjänst som arbetar med – inte mot – sin närmiljö, vi får möjligheten att verka längre genom att vi associeras med bra långsiktig kvalite och kommande generationer får en plats att bo på.

För vi tror liksom att det kan gynna nästakommande generationer om vi – nuvarande generation – tar hand om den planet vi bor på.

Vår miljöpolicy:

Vi skall med hjälp av ständigt förbättringsarbete och förebyggande åtgärder minska miljöbelastningen i våra produkter samt vid vår produktion. Detta uppnås genom att:

  • Följa gällande lagar och paragrafer
  • Öka kunskapen hos våra medarbetare
  • Sträva efter att få så lite avfall och restprodukter som möjligt.
  • Källsortera avfall och restprodukter
  • I möjligaste mån använda material som är återvinningsbart.
  • Hushålla med energi, råvaror, vatten och transporter

Kategorier